Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır:

 • Vefat
 • Kaza sonucu vefat
 • Kaza sonucu maluliyet
 • Hastalık sonucu tam maluliyet
 • Kritik hastalıklar
 • Kaza sonucu gündelik tazminat
 • Kaza sonucu tedavi giderleri
 • Aylık Dönüşümlü Teminat


Poliçelerimiz, Hayat Sigortaları Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na tabi olup, teminat kapsamı ve istisnalar söz konusu genel şartlarda belirtilmiştir. Genel şartlarda belirtilmeyen veya aksine sözleşme düzenlenebilecek hususlar için poliçeye ait özel şartlar geçerlidir.

XA Hayat ve Emeklilik A.Ş. yıllardır birikimlerinize yüksek karpayı ile alternatif yatırım araçlarının ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayarak geleceğinize en iyi şekilde hazırlanmanıza yardımcı olmaktadır. Geçmiş yıllarda AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. kar payı oranlarının enflasyon ve vadeli mevduat faiz oranları ile karşılaştırması aşağıdadır:

AXA HAYAT ve EMEKLİLİK Dolar ve Euro Getirilerinin Vadeli Mevduat Faiz Oranları ile Karşılaştırması (**)

2010usd2010euro

(**) Kaynak; TCMB internet sitesi, Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları 2010 yılı ortalaması (Stopaj düşüldükten sonraki net getiri alınmıştır.) 2010 yılı kar payı oranları tablosu 04.03.2011 tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlanmıştır. Yatırım getirilerinin poliçe tarifesine göre %90-95'i kar payı olarak poliçe sahiplerine dağıtılmaktadır.

AXA HAYAT ve EMEKLİLİK Türk Lirası Yatırım Getirilerinin, Alternatif Yatırım Araçları Getiri Oranları ve Enflasyon Oranı ile Karşılaştırması (*)

tablo

(*) Kaynak; (I) Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği internet sitesi net o/n repo endeksleri.(II) TÜİK internet sitesi (2003 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları) (III) Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği internet sitesi 182 günlük TL bono endeksleri (Stopaj düşüldükten sonraki net getiri alınmıştır.) (IV) TCMB internet sitesi, Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları 2010 yılı ortalaması (Stopaj düşüldükten sonraki net getiri alınmıştır.) (V) 2010 yılı kar payı oranları tablosu 04.03.2011 tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlanmıştır. Yatırım getirilerinin poliçe tarifesine göre %90-95'i kar payı olarak poliçe sahiplerine dağıtılmaktadır.

Hayat sigortaları, aşağıda sıralanan mevzuat ile düzenlenmiştir:

 • Türk Ticaret Kanunu (Md.1263-1338)
 • Sigortacılık Kanunu
 • Sigorta Murakabe Kanunu
 • Borçlar Kanunu
 • Medeni Kanun
 • Hayat Sigortaları Yönetmeliği
 • Hayat Sigortaları Genel Şartları

Söz konusu mevzuata göre:

 • Sigortalıların biriken bütün hakları (Kar Paylı Birikimi) devletin denetim ve güvencesi altındadır.
 • Sigortalıların kar payı ile meydana gelen fonlarının hesaplama esasları, yatırımların tür ve tutarları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ona bağlı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca kontrol edilir.
 • Fonlar, bu mercilerin bilgisi dışında hiçbir yerde değerlendirilemez ve üçüncü şahıslara borç olarak verilemez.
 • Yıllık net kâr payı oranının TÜFE artış oranından veya -yükümlülüklerin yabancı paraya endeksli olması halinde- ilgili yabancı paranın Yeni Türk Lirası karşılığının artış oranından düşük gerçekleşmesi durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen kâr payı oranı ilânı için Müsteşarlığın uygunluk görüşü aranır. Ayrıca, yatırım gelirlerinin düşük gerçekleşmesinin gerekçelerini ve alınan tedbirleri içeren rapor aktüer tarafından hazırlanarak şirket genel müdürü imzasıyla Müsteşarlığa gönderilir. Bu durumda, şirketin matematik karşılıklarını yatıracağı varlıklara Müsteşarlığın belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde sınırlandırmalar getirilebilir.
 • Yıllık karpayı oranı, garanti edilen oranların altında kalamaz. Kalır ise, sigorta şirketi aradaki farkı kendisi karşılar.

Hayat sigortaları ve mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz:

Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, 07.10.2001'den sonra düzenlenen poliçeler için özetle şöyledir:

Primlerin Ödenmesi

Kanunun 63. ve 89. maddelerine göre hayat sigortaları için ödenen primler, brüt ücretin veya beyan edilen gelirin %5'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla Gelir Vergisi matrahından indirilebilmektedir. Bu düzenleme, 2011 yılı için vergi matrahında yıllık olarak 9.801 TL'na varan indirim sağlamaktadır.

Hayat Sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler (iştira, vade gelimi), kanunun 75. maddesine göre menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve 94. maddeye göre stopaj yoluyla aşağıdaki şekilde vergiye tabi tutulmaktadır:

 

Zorunlu bir neden olmaksızın 10 yıl prim ödemeden ayrılanlar için ödemelerin tümü gelir vergisine tabi olup, stopaj oranı %15'tir.
Kanunda belirtilen zorunlu nedenlerle (vefat, maluliyet, tasfiye v.b.) veya 10 yıl süreyle prim ödedikten sonra ayrılanlar için mükerrer 21. maddeye göre ödemelerin %10'u gelir vergisinden müstesna olup kalan tutardan %10 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır.

07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen hayat sigortalarında, 10 yılını doldurarak ayrılmak isteyenlerin birikimleri en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesi tutarını (01.01.2011 ile 30.06.2011 arasında 78.696,90 TL) aşmamak kaydıyla gelir vergisinden istisna edilir. Aynı takvim yılı içinde ödenen toplam tutarın en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.

Hayat Sigortaları Genel Şartları'na göre, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça, poliçenin üçüncü yılını doldurması ve üç yıllık primin ödenmesi koşuluyla, poliçe sahibi poliçesini sonlandırabilir. Bu işleme iştira adı verilmektedir. İştira halinde, mevcut kar paylı birikim, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi kesintisi yapıldıktan sonra poliçe sahibine ödenir.

05.11.2007 ve sonrası başlangıçlı birikimli hayat poliçelerinde, sigorta ettirenler poliçelerinden iştira süresinden önce ayrılabilmektedirler. Buna karşılık, poliçenin kar paylı birikiminden poliçe tarifesine göre %3 ya da %5 oranında kesinti yapılmaktadır.

İştira hakkının kazanılmasından sonra;

 • Poliçenin kar paylı birikiminin % 95'i (07.10.2001 ve sonrası başlangıçlı poliçelerde %70 veya %80) kadar borç kullanılabilmektedir.
 • Alınan borç, bir yıl sonra bir defada geri ödenebilir ya da yıllık faizi ödenerek vadesi uzatılabilir.
 • İkraz süresi ilgili yılın, yıllık ikraz faizi ve BSMV tutarı ödendiği takdirde uzatılabilir.
 • İkraz, vade tarihine en az 1 yıl kalan poliçelere verilebilmektedir.
 • İkraz dönemi boyunca poliçe toplam birikim üzerinden kar payı almaya devam eder.
 • Prim ödemeleri devam edeceği için Vefat Teminatı devam eder.

İştira hakkının kazanılmasından sonra;

 • Poliçe sahibi, herhangi bir nedenle primlerini ödeyemez hale geldiği taktirde; prim ödemesinden muaf duruma gelir.
 • Tenzil süresi içinde gerçekleşebilecek vefat durumunda sadece kar paylı birikim ödenir, yani vefat teminatı devreden çıkar.
 • Poliçe sahibi, eksik döneme ait prim borçlarını ödemek ve gerekli tıbbi tetkikleri yaptırmak kaydıyla risk kabul şartları çerçevesinde poliçesini tekrar yürürlüğe alabilir.

Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesine göre aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa poliçe iptal edilir ve verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.

05.11.2007 ve sonrası başlangıçlı birikimli hayat poliçelerinde, sigorta ettirenler poliçelerinden iştira süresinden önce ayrılabilmektedirler

Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesi gereğince;

Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur.

Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.

Hayat sigortası poliçelerinde, şirketimizin risk kabul esasları çerçevesinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar değişikliği mümkündür. Bunun için şirketimize aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurulması veya size verilecek ilgili formun doldurulması yeterli olacaktır:

 • Poliçe numarası
 • Sigorta ettirenin adı soyadı
 • Sigorta ettirenin adres bilgileri
 • Yeni sigorta ettirenin / sigortalının / lehdarın adı soyadı
 • Yeni sigorta ettiren / sigortalı / lehdar için başvuru formunda istenen diğer tüm bilgiler
 • Sigorta ettiren / sigortalı / lehdar değişikliği için talep beyanı
 • Sigorta ettirenin imzası
 • Sigorta ettiren değişikliğinde ayrıca yeni sigorta ettirenin imzası.

Sigorta prim ödemeleri, kredi kartı, banka havalesi, çek veya otomatik ödeme talimatı (sadece ING Bank) ile yapılabilir.

İnsan hayatının değerini veya organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.

Acil Yardım Teminatı, acil olan veya olmayan herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştığınızda 365 gün 24 saat boyunca destek hizmet sağlayan bir teminattır.

AXA Assistance tarafından sağlanır. Merkezdeki Medikal Ekip; yurt içi ve dışında size en yakın doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları konusunda yardımcı olur. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa; Medikal Ekip tarafından taşıma ( ambulans hizmeti) ile ilgili gerekli tüm organizasyonlar sağlanır.

Ambulans hizmetleri poliçenizde AXA Assistance tarafından organize edilmektedir. Acil ve kaza durumlarında AXA ASSISTANCE merkezinin 444 1 999 numaralı Acil yardım telefonunu arayarak;

 • İsminizi, poliçe numaranızı, poliçe vadenizi
 • Bulunduğunuz yeri, ulaşılabileceğiniz telefon numaranızı
 • Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir.

AXA ASSISTANCE merkezindeki ilgililer gereken yardımı sağlayacaktır.
Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi;

 • İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını
 • Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

Poliçe başlangıcında belirlenen teminat ve tutarları ile sınırlı kalmak kaydıyla AXA Hayat Emeklilik A.Ş., geçerli poliçe özel şartları çerçevesinde sigortalının poliçesini, yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilemeyi garanti eder. Kapsam dahilindeki teminatların ve teminat tutarlarının değiştirilmesi, ancak sigortalının sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi ve AXA Hayat Emeklilik A.Ş.'nin kabulü ile mümkündür.

Yenileme garantisi geçerlik süresinin bitiminden önce kritik hastalıklar tazminatına hak kazanılması ile birlikte kritik hastalıklar teminatı ve bu teminattaki yenileme garantisi sona erer; varsa vefat teminatı ve vefat teminatının yenileme garantisi devam eder.

Poliçe sahibi, yenileme garantisi ile birlikte, aksi yönde yazılı bir talebi olmadığı sürece sonraki poliçelerin de otomatik olarak yenilenmesini ve primlerinin tahsil edilmesini kabul eder.

Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz/ mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatsızlığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

Birikimli Hayat sigortalarında poliçe süresi en az 10 yıl en fazla 30 yıl olarak belirlenir.

Hayır. Sigorta ettiren istediği kişi/kişileri lehdar olarak tayin edebilir.

Evet. Kişi kendisi adına birden fazla poliçe yaptırma hakkına sahiptir.

Süre uzatım talepleri, "Süre Uzatım Talep Formu" ile işleme alınacak olup, poliçe bitiş tarihine süre olarak 6 aydan fazla kalan poliçelerin, süre uzatım talepleri kabul edilmeyecektir. Talep tarihi itibariyle poliçe bitiş tarihine 6 aydan az bir süre kalan poliçelerin süre uzatım talepleri, gerekli görüldüğü takdirde tıbbi tetkik yaptırılmak suretiyle değerlendirmeye alınabilecektir.

Döviz poliçelerinde, süre sonunda veya iştira hakkı kazanıldığında, geri ödeme sigortalıya dilerse o günün merkez bankası efektif satış kuru üzerinden, döviz karşılığı TL olarak dilerse USD olarak ödenir.

Evet, elektronik posta adresinizi şirketimize bildirmeniz yeterli.

Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır. ,

Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri ve tramer belge no'su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

Primler, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.

Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BEŞ iş günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir.

Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.

Hasarınızın seri ve güvenli bir şekilde ödenebilmesi için; diğer hasar belgeleri ile birlikte EFT ile havale yapabileceğimiz banka hesap numarasını yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil), her ay için TÜİK tarafından ilan edilmiş olan ÜFE' ye göre hesaplanarak belirlenecektir.

Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.

Müşterilerimiz hasar dosyalarının en son durumu hakkında bilgi almak için; www.axasigorta.com.tr adresimizde "on line hasar işlemleri" alanını tıklayıp; "hasar dosyanızın durumunu görüntülemek için tıklayınız." linkine girmelidirler. Bu alanda müşterilerimiz poliçe numarası ve hasar dosya numarası veya ön ihbar numarasını girerek görüntüleme yapabileceklerdir.

Sigortalı aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları poliçe gösterilen olay başı ve yıllık azami limite kadar teminat altındadır.

Satın almış olduğunuz poliçede yurt dışı teminatı da almış iseniz poliçeniz KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse Yurt dışı ek belgesi ile bu teminat ilave edebilir.

Parola Kasko poliçesinde OYAK KURUM üye indirimine hak kazanan

 • Oyak Kurum Üyeleri
 • Oyak Kurum Üyelerinin Eş ve Çocukları

Not: Kurum Üye Listesi OYAK tarafından hazırlanarak düzenli olarak AXA SİGORTA'ya gönderilir. Bu bilgiler sisteme otomatik yüklenir. Sistemde yer almayan üyeler için AXA SİGORTA sorumlu değildir. Bu tür durumlarda OYAK 'a müracaat edilmelidir.

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Onarım değerinin, taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki rayiç değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki değeri ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar.

Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz 2 temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilir. Teminatların ayrıntıları için lütfen ürünlerimize bakınız.

Sigortalının bir ameliyat veya bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri (ameliyathane içinde gerçekleşen giderleri; ameliyathane kirası, operatör doktor, asistan, ameliyat hemşiresi, anestezi teknisyeni, anestezist doktor ücretleri ile ameliyat esnasında kullanılan sarf malzemesi, ilaç, kan, serum vb. ameliyat ile ilgili her türlü tıbbi malzeme giderleri ile ) ile ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı, plaster gibi malzemeler ve her türlü iğne ve serumları, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar; doktor takip ve konsültasyon masrafları; hastanede yatan sigortalının hastalığının takibi ve doktorun öngördüğü tedaviyi yönlendirici tetkikleri, tahlil, röntgen masrafları; standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken kemoterapi, radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri ile böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan her tür diyaliz tedavileri bu teminat kapsamındadır.
Yatarak tedavi teminatı tanımına giren bir ameliyatı veya yatışı takiben 2 ay içinde yapılan fizik tedavi giderleri bu teminat kapsamındadır

Erkek sigortalılar için prostat kanseri taraması amaçlı yapılan PSA tetkiki ve bayan sigortalılar için meme kanseri taraması amaçlı yapılan mamografi tetkiki bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri teminatlarını içerir.

Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklarını poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığınız tedavi giderlerine ait faturalarınızı Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizin poliçe özel ve genel şartları ve teminat limitlerinizi dahilinde size geri ödenecek tutarı en geç yirmi gün içinde hesabınıza yatırılacaktır. Fatura bedellerinizin hesabınıza yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi unutmamalısınız.

Aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü sağlık gideri ödemeleriniz gecikebilir veya yapılamayabilir. Konu ile ilgili Sağlık Danışma Hattından bilgi alabilirsiniz.

 • Banka hesap numaranızın bildirilmemiş veya değişmiş olması
 • Sağlık gideri evraklarınızın eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.)
 • Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması
 • Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenizin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması
 • Poliçe sürenizin bitmiş olması
 • Teminat limitinizin dolmuş olması
 • Sağlık giderlerinizin poliçe özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması
 • Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünüzün yerine getirilmemesi. (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması)

Anlaşmalı Sağlık Kurumları, şirketimiz ve kurum arasında yapılan özel anlaşmalar sonucu sigortalı tanıtım kartınız ile poliçe özel ve genel şartlarınız, teminat limit ve iştirak oranlarınız kapsamında herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabileceğiniz sağlık kurumlarıdır. Anlaşmalı Kuruma başvurduğunuzda, teminat kapsamınız ve limitiniz dışındaki giderler ile iştirak oranınız dışında herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez.

Poliçeniz ile birlikte, poliçe düzenlenme tarihinde geçerli olan Anlaşmalı Sağlık Kurumu Ağı listesi ve sigortalı tanıtım kartınız verilecektir.

Poliçeniz ile birlikte verilen Anlaşmalı Kurum Listesi zaman zaman sağlık kurumları ile yapılan sözleşmelerin sona ermesi veya yeni sözleşmeler yapılması nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Listenin son halini satış kanalınızdan temin edebileceğiniz gibi www.axasigorta.com.tr adresinden de takip edebilirsiniz. Anlaşmalı eczanelerimizin listesini de web sayfamızda görebilirsiniz.

Acil Yardım Teminatı, acil olan veya olmayan herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştığınızda 365 gün 24 saat boyunca destek hizmet sağlayan bir teminattır.

AXA Assistance tarafından sağlanır. Merkezdeki Medikal Ekip; yurt içi ve dışında size en yakın doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları konusunda yardımcı olur. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa; Medikal Ekip tarafından taşıma (ambulans hizmeti) ile ilgili gerekli tüm organizasyonlar sağlanır.

Ambulans hizmetleri poliçenizde AXA Assistance tarafından organize edilmektedir. Acil ve kaza durumlarında AXA ASSISTANCE merkezinin 444 1 999 numaralı Acil yardım telefonunu arayarak;

 • İsminizi ,müşteri numaranızı, T.C numaranızı,
 • Bulunduğunuz yeri, ulaşılabileceğiniz telefon numaranızı
 • Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir.

AXA ASSISTANCE merkezindeki ilgililer gereken yardımı sağlayacaktır.
Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi;

 • İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını
 • Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

Herhangi bir ilacı sürekli kullanmanız halinde, doktorunuzun ilaç reçetesi altına "sürekli kullanılacaktır." ibaresini eklemesi ve ilk ilaç talebinizde bu reçetenin bir kopyası ile doktorunuzun bu ilacı kullanmanızı gerektiren rahatsızlığına ilişkin raporunu bizlere iletmeniz yeterlidir. Bu işlemi bir defa yaptıktan sonra ilaç taleplerinizi " sürekli kullanılacaktır." ibaresinin yazılı olduğu reçetenin fotokopisi ile yapabilirsiniz. Sağlık durumunuzun düzenli takibi için, doktorunuza her yıl tekrar muayene olmanızı ve ilaç dozajlarını tekrar ayarlatmanızı öneririz.

Anlaşmalı sağlık kurumunda, poliçe kapsamı dahilinde bir ameliyat olmanız halinde kurum şirketimizden yatış onayı alacak ve kurum faturası için Anlaşmalı Kurum Uygulamaları geçerli olacaktır. Ancak doktorunuzun kurum doktoru olmaması (dışarıdan gelen doktor) halinde, doktor ücreti kurum faturası içinde değerlendirilememektedir. Bu durumda, doktorunuza ödemeyi kendiniz yapmanız, daha sonra fatura aslı ile birlikte şirketimizden talep etmeniz gerekmektedir. İlgili doktor ücretiniz poliçenizde dışarıdan gelen doktor için belirlenmiş şartlar dahilinde karşılanır.

İlgili teminatın limitleri dahilinde karşılanmaktadır. Tedavi göreceğiniz anlaşmalı hastanemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması varsa ödeyeceğiniz fark tutarını poliçe özel şartlarına göre değerlendirerek karşılıyoruz. Böylece özel sağlık sigortası harcamalarınızı azaltarak bir sonraki sene daha uygun bir fiyata poliçenizi yenileme olanağına kavuşmuş olursunuz.

Evlendiğinizde; Evlilik cüzdanı fotokopisi ve Sigortalı İlave Formu ile evlilik tarihinizi takip eden 1 ay içinde eşinizin poliçe teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz. Yeni doğan bebeğinizin sigorta teminatınıza dahil edilmesi için bebeğin dünyaya gelmesini takip eden en az 15 gün sonra doğum belgesi ve Sigortalı İlave Formu ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde yeni poliçe başvuru tarihiniz itibariyle düzenlenir. Eğer, bebek doğumu takip eden 15. günde hala hastanede tedavi görmekte ise, bebeğin poliçeye dahil edilebilmesi için taburcu oluşuna kadar beklenir. Taburcu olan bebeğin tüm rapor ve sonuçları şirket doktoru tarafından incelendikten sonra teminat kapsamına alınıp alınamayacağına karar verilir. Bebeğinizin doğum tarihini takip eden 30 gün içinde yapılmayan başvurularda bebek teminat kapsamına alınamaz.

Evlat edindiğinizde; Sigortalı İlave Formu ile çocuğu resmen evlat edindiğiniz tarihten itibaren 1 ay içerisinde gerekli resmi belgelerle birlikte evlatlık çocuğunun da poliçe teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz.

Eş ve/veya çocuğunuz bir başka sigorta şirketinde sigorta poliçesi var ve kendi poliçeniz ilave ettirmek istiyorsanız; eş ve/veya çocuğunuzun poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde Sigortalı İlave Formu ve vadesi sona eren poliçe ile teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz.

Poliçenizi kullanmamanız ve tanzim tarihinden itibaren 15 gün içinde iptal için başvurmanız halinde poliçe priminizin tamamını geri alarak poliçenizi iptal ettirebilirsiniz. 15 günden sonraki talepleriniz için primlerinizi poliçenizin süresiyle orantılı olarak iade edilecektir.

Satın almış olduğunuz poliçenin türüne göre yurtdışı kapsamları değişebilmektedir.

Kristal ve ekstra planlar Yurtdışında gerçekleşen Yatarak Tedavi, Yoğun Bakım, Kemoterapi ve Radyoterapi kapsamına giren sağlık giderleri poliçenizin teminat limitleri dahilinde, %20 sigortalı katılımı ile karşılanmaktadır.

Yurtdışı Ayakta Tedavi teminatı e Süper Sağlığım Platin, Süper Sağlığım Altın poliçelerinde yıllık limitli ve %20 sigortalı katılımı ile karşılanmaktadır.
Eko ürünler yurtdışında geçerli değildir.

Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz / mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

Anlaşmalı sağlık kurumuna başvurmanız halinde, Provizyon Hizmeti'nden faydalanabilir; oluşan sağlık giderinizin teminat kapsamı dışında kalan kısmı ve katılım payınız haricinde herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti satın alabilirsiniz.

Rahatsızlığınızın poliçe kapsamı dışında kalması halinde bile, kurumun şirketimize uyguladığı indirim oranlarından faydalanabilirsiniz.

Anlaşmasız Sağlık Kurumları, şirketimiz ile özel anlaşması bulunmayan ve poliçe ekinde verilen listede ismi yer almayan sağlık kuruluşu ve özel doktor muayenehaneleridir. Poliçelerin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ürünler arasında farklılık göstermektedir. Anlaşmasız bir sağlık kurumunda tedavi olmayı planlıyorsanız beklenmedik bir durumla karşılaşmamanız için tedavi öncesinde satın almış olduğunuz poliçenin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ile ilgili detaylarını poliçe kitapçığı veya satış kanalınızdan öğrenmenizi tavsiye ederiz.

TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir. Örneğin Ben Alımı için 50 puan, Apandisit Ameliyatı için 400 puan belirlenmiştir.

Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl yayınlar. Bu katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara göre ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik göstermektedir Hekimlik hizmetlerine ait Asgari Ücret, bu puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

Kapsam dışı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlardır. Aşağıda listelenmiş durumlar haricinde ortaya çıkabilecek vakalar " Acil " tanımında değerlendirilmez.

 • Suda Boğulma,
 • Trafik Kazası,
 • Travma sonucu oluşan kırık ve yaralanma ve uzuv kopmaları,
 • Elektrik çarpması,
 • Donma,
 • Sıcak / Güneş çarpması,
 • Yanık,
 • Göz yaralanmaları,
 • Zehirlenme (Kimyasal madde ve Besin zeh.),
 • Ciddi allerji, anaflaktik şok,
 • Akut Myokard Infarktüsü (Kalp Krizi) ve ciddi ritm bozuklukları,
 • Akut Hipertansif Atak,
 • Astım Krizi ve Akut Solunum Yetmezliği,
 • Şuur kaybına neden olan her tür hal,
 • Menengit, Ensefalit, Beyin Absesi,
 • Yüksek ateş (39.5 üzeri),
 • Akut Batın,
 • Renal Kolik,
 • Akut Masif Kanamalar.

Hamilelik halinin ve doğumun gerektirdiği tüm masraflarınız bu teminattan karşılanır. Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen gebelik ile ilgili tüm giderler, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH, mutad kontroller, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar ( folik asit, vitamin, demir vb.) , obstetrik ultrason, amniosentez, NST, Üçlü Tarama Testi, hiperemezis, preeklampsi, düşük, düşük tehdidi, erken doğum, normal doğum, sezaryen, doğum komplikasyonları, lohusalıkla ilgili giderler v.b poliçede yazılı limit ve iştirak oranı çerçevesinde bu teminattan karşılanır. Ayrıca spiral takılması, tüplerin bağlanması gibi sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri yılda 400 TL ile sınırlı olmak kaydıyla bu teminattan karşılanır.

Bu teminatın tanımına giren tüm giderler teminatın alındığı ilk yıl kapsam dışındadır.
Teminatın kesintisiz iki yıl poliçede mevcut olması şartıyla teminat ikinci yıl işlerlik kazanır.

Yeni doğan bebeğin doğumu takiben hastaneden taburcu olmasına kadar oluşan teminat dışı kalan haller dışındaki sağlık giderleri bu teminattan karşılanmaktadır.

Doğum teminatına konu olan tüm giderler Anlaşmalı ya da Anlaşmasız Kuruluş'ta gerçekleşmesine bakılmaksızın poliçe ve poliçeye ekli sertifikalarda belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı dahilinde karşılanır.

Menopoz ve menopoz rahatsızlığına ilişkin giderleriniz poliçe kapsamı dahilindedir. Poliçenizi menopoz tetkikleri ( mammografi, smear, kemik yoğunluğu ölçümü, vb.). hormonal ilaçlar ( premarin, estraderm tts vb.) ve kemik erimesine ilişkin tedaviler sırasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri ani ortaya çıkan sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.
Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı' ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Seyahat sigortası her yaş grubu kişiler için alınabilir. Ancak 70 yaş ve üstü kişiler için sadece kaza sonucu oluşan sağlık giderleri ve tıbbi nakiller karşılanır. Acil olsa da Hastalık sonucu oluşabilecek sağlık giderleri 70 yaş ve üstü için kapsam dışındadır.

Yurtdışında gerçekleşen sağlık giderlerinizi ekindeki evrakları ile Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizi giderleriniz poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecektir.

Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi karşılar. Poliçe satın almadan önceki dönemde mevcut bulunan hastalıklar poliçe kapsamı dışındadır.